2 /| 00 /

א

וביוכם שמהתכבס" (במועדיכבם

מחזור

% 0

כמנהג ק'ק ספררים שבקוסטאנטינא ומדינות מזרח ומערב ואיטאליא עם תפלות האור המופלא דקאך"* זצוקייל ומספר חמדת ה'ימים עם תגהות ‏ מוהר"ר חזיים מודע זצוק"ל עס נקשות מוהר"ר דוד פארדו זצוק"ל ומספר אוצר נחמד גוסה התרת נדרים ומודעות ה תפלות | מהרב ה'ך"א זצוק"ל כאשר נרפס מלפנים : וללס מוסיף ע5 סכלטונוס ‏ פומ מרכי | אמנון זוע" טוכ לקומרו כיוס ריס ווו"קך * עס סמעפק סכורץ שקרע 5רכ סכוכר כפסר עוכי סקורץ ססזיכס מיטריס * ססכי] ככו סקכס סטכס וסכולל כמוס"ר

חביב טולידאנו וקייכ טכופ כו קפ סרכיס :

ובראשי חדשיכבם ותקעתם ב

6%/906/900 0000000000 600069060 0

פה ל יוורנו עא

שנת | התרמ"ז | ל"ק מיר שלמה בילפורטי וחברו פיי

מדפיסים ומוכרי ספריס

הצוצרור] על עליותיככז

8

5% 52 | ב" 7

₪4 006 ₪6 % 050-0666 0 ,

ןטק :₪ תוגה וט 05 ₪6 52 : 92550

ז%

הקדמח קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת

סירקאנו 5' סק טודוס סוס פיי%מ5נטים 05 טודו פיל קי לו יפס קון

וירד0ל * סיירטו קי סיל פס יתכרך סיס סירקטנו 6ס. קפדס סוכו קוסכדו 5\ לייהעסן קון וירדסד סי קון סמור לי קון קור=סון ליכפייו * סיכפירו' ליל קיסטס פוי לוכנ'י די כוס סוטרוס * פור רסזון קי סיסטסעוס קסרנסדוס די פיקזלוס די טולוס מודוס די סוסירטיס די תסס סין סיל סכלסר מ50 סוכו די סיל סוטרו * סי סכוריסיר וכו סס סיל סוטרו די סין וסלדיס 6' סין קי לי סין פורקי * 6+ סיסטיוס לוס קוזחם קלוזקן 06 כום: פונ'פס סוטרסס כינרינורפם * סיכדו סיסטקן קיכטריסקדתס קוכקס קון סוטרלס קומו טוכס קפדיניטס * חי טודו חיסטו וייכי די מתנקתנסס די דעק די סיכייורקנכסס נרטכדי * סינפירו' סי קלדס סוכו פיכסהרק' סוכרי ליל דיפס די פס מוסירטי קי ליל סיס פטס סירקסכו קי פוסידי סיר סייכדו כו חיסטס' כי לורס כי פוכטו סנורו * לכסי נ'יקו סו נרסכדי מפכסיכו קומו. וייז'ו פוכרי קומו ריקו לוקו קופו סיזודו ססכייו קוו סיכטיכדידו טודום לס לס טיירס סיכטרסן סי טודוס סון סין פ'וטיוס סינוסל * סיכפירו' לס דיסדיג'סדסס דיללס סלמסם כו סון.סינוסל פור לוס פיקפדוס קי סיזיירון קון לוס קוחירפוס קי סיסטסכסן סין סיכיוס * קי סכסי קי דיוין די ויכיר 06 סיסיר קוזנסלוס * סנורס מיס קירידוס קירמסכוס עירסד כיין לו קי טיכיסיס דילסכטרי * סי מירסר סלמיכוס סין ליסטוס דיה סיזנטוס די טורקר סין תפוכס 6 סריפיכטירסי דילסס. ע59סס סינ'סס קי סי והן סין סיל סכיוו סיכטירו סזייכדו * סי פיכססד סוכרי דיל דיסס נרסכדי שי טימירוסו קי היסטס פלרק קקלס סוכו ספסריחסדו * סי קי כו סי כורלי פורקי סי קוזס קי לו קיסטס' עירסכדו דייס פור דיק * סיק?דק שוגו די כום סוטרוס ולעוס 05 לס פ'וליסס סיסקקכסכדו 6' סי סיכטרסכדו * סי קון טודו סיסטו כסמוס פיקסכדו שי מל סכליטכדו קי הסטס קוסכדו טייכי קי סיר די סיר סולכידסכדו טודו סיסטו קי ולמוס לי ליקס מין יקס מירסכדו * 6+ קיכקוכטר5כקו *5י כו יי קוזס קי סי פופילס %יר סיסקפקכדו סהלוו קון טורכטר סין תפוכס די 36מ% די קורפסון סי קון סיר לייורפכדו סיינדו לס לסנריפסס סזין מוג'ו פרוכינ'ו קולכדו וסן סיסטילייכדו סוכרי טודו קי סי כקייס די 5556 56 די קורססון סריפיכטייכדו קי פור סיירטו די לו סייפוס לו חירפן פירדוכסכדו סי קון סיליס סי סירס' סלימפייסכדו * סי ויכדרס' פס סון נרלדו קי לו וליין די לוס סיילוס ספייסדסנדו 5+ מ% 6+ עלס קי קון סיסטו ול נסנייסכדו. * קי כלן דיס ללסרנסנדו סי מפות 6+ מטסיס טוכיס לחונטסכדו * שי די פום פיכסיומייכטוס מסלום מליחסכדו ‏ * סגורס מים סירעסכוס סי פי קירייס | קיר היסקונ סכדו * מירסד פוי כיין %לומיכוס סין שיסטוס די%ש ס"כטוס די לירווס לוכו לס קיל לוטרו פירדוכסכדו פפרס קי כוס סיפן ווליסטרסס סורסיוניס רוסיכידלס הי יל לוכיקו דייו םץכטו סי סלסכסדו * סי טועד סיסטי ליכרו קי ססטס סנורס די כוליכו סין ליוורנו שיסטיפפסדו * סי סיגורו קי סיסטס' פוי כיין לורדיכלדו זי רינולסדו סיכפירו' לו קי סק ווס סי רונס סיס קי ולייס סיכיל עילדסכדו * סי קון סיליו סי לירסן לוס מסלוס פיכסיירוס פירדייכדו סי %ליחסכדו * סי סיסטי מי לו דיזי סיל פסוק פין לס מגילס קזנטסנדו שי סיס אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה קיירי דיזיר די דיויר פור סיל ליכרו סי טי סי פירלירסן טוש פיכססעייכטוט לוס מסלוס קוכקי מקם כו טי קיירו סיר פרוכסכרו כיתיכום דיעוסטרטכלו * סי כו טו - חין טו

יכרו

הקרמה

ליכרו די קונטיכוסו פ60כרס פור פילכסכרס פפרס קי טי סי כסייסס טו קורלסון סכלסכדסכדו * סייכדו סיסטוכיסטיס לסטס לנורס מוי עונ'ו סיכנסכייסדו סי קון טוס פיכסייריס לוס כינרוס טי סיכסם די סיסטי מוכדו סי די סיל סוטרו דיפירלייכדו. * פירס כיין קומו קי טי לו לקסכידו * 6קי דינלס טודלם טוס סורססיוכים פור. סיל ליכרו * 6סינון קי >יסטס' טודו מוי כיין סריסיכטסלו סי סנ'וכטדו * 6 קי טופים טודוס מיכיסטיריס 6סינון קי כסס פיספירסכדו * כו טי דיחיס סלומיכוס סין סיסטוס דיסס סונכסיר די ס9נון כיויכו פסלו קי טייכי סל כסדו * קופו סין שיסט\ס דיסס טורכס %ין תשובה קון טודו טו קורססון פור סיירטו קי כו ליסטפרסס סיכנסכיידו סנורס טי קיירו דיזיר חפנו די יל מילדטר סין טקל קו סילס טו סון פוקו מילדסדו * סיינדו כיין ססכיס קי פוקו טייננו די פי קסכיסס 6כלקדו סיסטי קי וירשס >קי סיסטי>מפסדו לו סיכטי סינורו די סון סכייור פוי פסעוזו סי פוי סלסכסדו * סי סין סופיסס סי טוכסכס 6ריסיכטסדו * שיס פור %מוסטרפרטי קוסלמינטי סיל ס"ית פסנס טודו דוכלפדו * סי פוסירס די לוס מסכטיכימייכטוס קי טסקסף 06 קסדס סוכו סיל ס"ית שיניל סכייו ריכוכסדו * נססטו די שבת אי מועד לימוד קי פי דיוי סיככיזסר 6 סונו רינ650דו * סי טסככיין לס פום סוטרוס סינ'וס קי סיסטפן קון סיל 5% לסדו * סנורס כירלס קומו די סיסט%פ טריס פ6ל6כרסס סיסטס לס פסנס די סיל דייו כ"ס דוכלסדו * סייכדו שיסטסס טריס קוזסס כו סיסטפן סיכטרי לס טססקס די לוס עזוכות עיסקלסדוס 6כסי עירס כיין ליל שבת סיכפורטס סין ה סיכטס נ'יקס כוסיכי קון קי לס פריפירס ליטרס קים טרים סי לס דוס די סיל לסדו פימפורטטן סיסיס - קי סיס די לס פריעירס לו דוכלפדו * סכסי וירשס חול מועד קי 6יס לס פריעירס ליטרס קוסרינטס | * לס טרים די סיל לסדו סיכפורטסן סונ'ינטס * קי סון טסככיין די לו פרימירו לו דוכלסדו * סין מיזפו סיל דימוד קי 6יס לס פריעירס ליטרס טריכטס סי ללס קוסטרו די סיל לדו סיסינטס קון קי ויסים סוטרס וים קי >יס די לו פריעירו לו דוכלפדו ‏ קון קי לי פקי סיככיוקרסם קי טודו לו קי נקסטטרלס פין סיסטוס טרים ססיכדס נסנייטרסס שי תלכ סי מסס נסכייטרסס סי 06 טו סיו כיין מילדסדו דוקטרינסדו סי כיין זיככווסדו סי סיסטי סס קיין דיפסכדטרסס סירסס ריספוכלידו קי סיסטס נסניילנסס כוכקס. כס פירדיר)ס מסס קי דיויס די ססכיר קי לס יי סיס לייסמסדס 5וז שסינון 6 פסוק קי ויר%ס כי עמך מקור חייכש באורך נראה נתור קיירי דיויר קי קון טינו עסכסדירו די 65ם וידסס קון טו 5וז ויריעוס לוס * סי סיס סיסטו קי לסיפינ'ו לס ליי 06 85/05 * דיכים די ססכיר סי טו סיכסינדירפס די סוכס קסכדילס קו6כטלס ק6כדילסס קי קייריס * קון טודס סו לוז 6 סו פסלעס לי קידס סי סיס לוז * קי פור סיסטו חים ו קי טרופי סיסטו סי טודוס לוש סינ'וס די יסרסל סירסן חכעיס סיסטולייטרן 6ין ליי כונ'י שי דיסס. קוסנטו קי קיירין לס ליי קידס סיימפרי ליי 6+ כיכנוכו סירס קספססי די מיכנוסר 6+ די סקריסיטסר סי כו קי לוס סינ'וס די ישרסך סי וייכין לס ססלכייכטפר סי קון 6יל 6ססכייכטסר סי דן עלס לס פיכס 16 5 5יי פור. סיסטולייסר 5 פור ליסטס רסזון כו. טי קיירו עסס סלסרגסר * כססטס קי סיכטיכדסס ליל מילדסר * סי קון סיליו פור סיירטו קי סירסס כידסס סלסרנסר * סי מירסטי כיין די טוס פיקטדוס די 6ליכפייסר פסרס קי כו וננסם עלס 05 סינקספפר * עירס עוי כיין קועו קי טי <\ סקסכילו סי טי לו דינ'ו * לי פרוקורל די סוירטי יל דיוו כיכדיג'ו פור סמינו * חיכטוכסיס סירסס סינורו קי כו טי ליספלנטטרסס לי טו סיכימינו * סי וכדרקס חס נקכייקר קי טולוס טי

הקדמה ג

טי טינדרסן פור 5מינו * די ריסטו סיס קי פור ?ורס טי דינו סייכלו קי ייו טי טייננו פ ר 5מינו סי סיספירו קי טודוס קי מילדפן סיסטו פי טיכדרסן טסככיין פור סעינו סייכדו טודו סיסטו קי טיכנו סכלסדו כו סיס די מי סיגו קי טסככיין סיס ריסיכידו סי סיכטידו די סון שפנו * פין סוטרוס סיסטסמפדו כידי לו קי טי דינו * די סיסטס ליי כו פויינ'סס פורקי סיסטס טי טייכי קי ניסר סין טודו טו 6כדסר סייכדו קי לס ליי סיס לס לוז לי טודסס לסם קווחס קי טייכיס קי טו פקרטס פורקי טודוס לוס פודו די קססטיניריוס כו טייכין קי לכססטר סי טו סין לס וי כו טרסכח'סרס סין קסנסחר * סין קורטו מירס פוי כיין סיסטי פסוק סיכטינדירסם כססטסכטי פסלקר * סיס כי כר ענו ותורס. סור ודרך חייס תוכחוק מוסר :

א'סטאם פפסלסכרסס סון טועסדלס סינפריסטסדסס די סון ליכרו פוי סיסטיתסדו

פור סיסטו עירס די פסנטר לו קי טי םס סיכדיכדשדו * סינדו סין סיסטוס דיסס סון 6פטריו'דו פור פפנסר. טודו לו סימפריסטפדו כו קיירי דיג'ו לו רוכסדו * סייכדו ייס סיס דינ'ו קי ססון לו טופסדו * קס5י קי פיסס סטרסס דלו 6 כו קסלי סיספירסס 06 סיסיר ממיסעסלו 6 ויסיטס 05 קיל קיסי סקוכסטס הס כו' סיסיר ליי)מסדו * סינורו קי סירס כיין קונרינטדו פורקי טורגו 5ין תשובת סין סךָפיר קוככידפדו פור סיסטו עי קרידו שירמסטו. עירס כיין לי קי פססידו טו כס פין תשובה פור סיליר פירלונלדו * טולו שיסטו סיס פודו %כללדו סיל ס'זודו כו קיירי עוג'ו סיככיטדו ‏ * כססטס קי כו טי טרייקנס 6 סיטיר ליווכורסדו פורקי 6יל פסוק ועל ס' 6לסיך ‏ שת לככך "וסת ‏ לככ זרעך פור 56 מיס די ?ול סיס לכלסדו * סינון סיל ריית סיס דימוסטרס?ו קי לוס ט-יכטס דילס די אלול פור זמן בית דין דלו 06 קי עירין קדס %וכו די 6קוכסר לוקי 0 פיק)לו * קי סטורני טודו לו קי סדיודפדו * סי קי כייני כיכנון פיקיידו לי קון סיסטו סירס ספיסדקדו * 6' קי כו סיספירין לוס עדים פור סיליר דיעוסטרטקו סינדו סירס חי מל קונדיכפדו * קי פסרס לוס ערים 56 דיפס די רייה פיפ סינון סין 56 זוחר הקדוש סיפטס סולו * פור פיסטו רונו. די סיליר כיון 6קלכידסדו 9+ כו כורלסר חיד סייכדו שיסטסרס' מלל לכנסכייסדו * סייכדו לי שיסטוס זיל ק*לי פיסטסר כיין ספלסוסדו * 6+ 6לומפייר סו קורחסון סינק"כיילדו לי סירס סיגורו די טודו מ0ל נוסרדפדו * קי דינס סליחות סי תפלה פ0ל6כרס פור פסלסכרס 6סינון סיסטס פין פיסטי מוכרו פריסיילדו די כו סכלפר 6ין קהל קון 6לנוכו קי טייכי סיל לדו * סייכדו לי גרסכדי פיקסדו * סי 6יל קי סי נוסרלקרס די כו 15יר. פיקפדו סירס כיין לכיכטורקדו סי ליל דיוו לי קועפלירס' טודו לו קי 06 דימסכדסלו * סינדו טודו פיסטס סין שיסטי ליכרו סין כיכנונס קוזס סולכידסדו * כססטס קי סיפן 95ס רונסטיולס די למס 6 די קורססון לי קון ל6נרימום ל6כפדו * קי סי פינפיפוזי פין ליפ לייו בייח סומיקו 6+ 090כ9דו * 6 סינורו קי סירס סיסקריטו 6ין <יכרוס די

כירס הי פרנסה טובה פפרס קדס סטייו עיזוראדו * כינס'ו :

6וסרס | נדולס לכל סכס כידו סחזור זס. סל יחט? כפסוכו חליפס לסופי? מפיו סמות כנקודתן וכעו ססר ככתכו רק יכוין כמחסכתו כלותס סנקודות כספס סמוכיר ססס כפיו כקריטתו סידועס בסדכות ‏ :

| 7 הז | 97

6 6! 4 5 5 > שכים / 0 5 \ ) ל 5 2 )ב-א 7-2

דיניס

אוזא] ‏ %יכינטרסי די ס)דרונסדס סס דיזיר סליחות. די ר6ם חדס סלול הסט כפור * סי סי יק+כידפרס ויסטירסי כרסוי פי)רס ספורמטר סיל

פסוק סכון לקרסת 6לסוך יפרסל סי דיויר לוס סליחוק קון כווכס לי קון לסנריעסס

סי כפרט דיזייכדו כוס וידוייס :

יזכור ‏ ל שכ פלכרך כרכת סתורס כדי לופר סליחות כדעת רכינו בל סטוריס !"ל ספסק סלל יקדס פסוקיס קודס כרכת סתורס סף עכ פי פפופרס דרך תחכוניס :

ואשר. כ כסוד ס' יכוין לכרך כעת ססיס כל סדר סכרכות יען ססיכו רסוי לספסיק כיניסס כי קסר וייחוד וחד לכולס מתסילת. כטילת ידיס פד

ברכת סתורס. ככודע ליודמי חן נס 5ריך לומר כל סדר תקון ח5ות כפי פס ססוכט

כספרי סערי 5יון כי סול עיקר נדול לככות ולסתסכל על חרכן כית מקדסכו ויסכ

יחף על ס6רץ ויתסיל על כסרות ככל וכו' ככתוכ סס :

תפלה למסטכס כסכי ומוס קר כ"ם 51556 * וכן פכ5 קרכעוס ווס מכ"ם קלול עד יו"סך

רבו[ סעולעיס 56סי ספלסיס ודוני ספדוכיס סמס5ול כור? יולר ועופס מפך

מוכתר בכתר מלכות סמתלכס כעסר ספירות כלימס תניד מרססית סחרית סנותן כיס דרך וכמיס עויס נתיכס ססר כרל וילר סק ססדס סיטיב טמו כרוכ חסדיו ולל יספוז כפות סמת כי טס יפוכ מדרכיו וחיס ויעין 5דקו פסוטס לקכל סכיס כי 55 כוס ול סקז עכות טכי ו6% ססתיר פכיו ממכו וכסועו סיו סמע * ירמ"ס סו" סל תכוס כמספט לת עכרך ותרככי כרתמיך סרכיס ותקכככי בתסוכתי ולת לפכיך ול תסליכני מלפכיך ורוח קדסך תקח עמכי כי דרכך לססריך 6פך ומכסגך לרסס. על כריותוך כי סקס ס' טוכ וס'ח ורכ חסד <כל קרפיך * וכרחעיך סרכיס טכני בעת וכעונס סוסת ווסץ. מועוט. חלכי ודעי סמתתטט סיוס כתטכיתי חסוכ ומקוכל ומרופס לפכיך כחלכ מוכח ע"נ מוכחך לתקן מס סכגדתי כסחדותך ונקתי מוס כקדטי סמיס ופנעתי כמדות סעפיונות ומכעתי סטוכ וסספע סרסוי לכל כסס וסרסכתי נכול עלך ס5פון וסלחתי רנל ספור וסחעור לכער סדס תפוחיס וסדרכס כספי וסרעסס כחעתי ועתס למס סקוק כי תסכלני 60 סנדולס סזלת כי ינור כפיך סנכי ומס יסכון כי רמס תקחני לסוכל יניע כפיך כי תסכל 55סי יסמו כל רספיך עלי ו0ל תכוס טכותי וסל תכלס פלי ועמך וסל תגמנכי כמטכדי וסעור. לעלסך סמסחית די וסוכ 5לי כרסמיך ולתחכתי תכין לכך ותקסיכ %זנך כי חרי סוכי כחסתי וסחרי סורעי ספקתי על ירך כוסתי ונס ככלמתי כי כספתי חרפת כטורי וכעס סקדס פכיך ס' סלסי ומס רפוסס סכקס כי דרך ככיך יודעי סמך כסוכ סלסיך לעפות יקודיס ויווני עדות סקדוטות סעכיונות כלרופי סמותיך סקדוסיס סכסמכיס ע"י כח תסוכתס ותטניתס כמספר סעתיס לטורר 6ת. סרספיס ולככוס לת סדיכיס טקסיס ססר סנכירו וסכו וסיו לכער וסרמון על מספטו יפכ ככרתסונס על מכוכו ועל ככו כל כתרל וכתרל כקיומיס * וסני כטר ול %דע ול? כיכת. סד לי וסין כי כ לכוין פעלתך ונדולתך ולירופי סמות סקדוסיס וססעסכות סעליונות סנעסות כפק סעינוי וסססוכס ככל עת ועת כתענות זס וסיככס סוכל ורזיתי כלדן כפסי סעלוכס כססר סעלור חיל לרפסות מוכח ס' ססרוס ונדר סככיו שר סרסקיס ולס ככיתיס וסף נס זפת סעס יכנו. ו%כי שסרום סוי סויס עכו

ספלי לי ססס עלי סויס טל כפסי :

לכן

תפלה

לכן = ירמ"ס סו" מורס חטליס כדרך ר6 = וסכיטס כי נתקו מורפי לכי וירפס

ורעד יכס כי ונפלו פכי כוכרי כל ססר סכעסתיך ויסמו כל רחפיך עלי ויסס ססוכ ומרולס לפכיך תטכיתי וחסוכ סעעט סו%? 05 רכ כפילו כוונתי כַכַל פירופי ספות סקדוסיס סמליריס וסנמסכיס ככל סעולמות סעליוניס. סר)ויס 625 פ"י מספר סעתיס כעונותי סיוס ות5רף מחטכתי סטוכס דרך כלל למעסס פרטית לכל עת \לכל רנע מתטנותי ופיעוט חלכי * \יעלס (סיות עטרס. לרססך לסוכ ולככות חורכות. סרז סריסותיך תכנס ותכונן וסרסעס כולס כעסן תכלס וסכס וסיתס לכער 9 יסרסו לעלות 56 ס' * ותפרף תסוכתי וסינוף תעניתי עס ססר סינופי תעניות סל כניך סיודעיס וסמכי יס כל כוונות 5רופי ספות סקדוסיס וססמסכות סכמסכות כתעכית זס סמעליס יחוד וזווני פדות סעליונות פעלס מפלס ככל סעולמות ויכוסמו כל סדיניס סקסיס 6סר סנכרתי כעונותי וינכרו סרחמיס ככל סעולמות ותסיר סיוס כססלך סנדול כיס דרך וי"נ מכילן דרחעי כפתחי סעריס = נכוסיס עליסס פתח דכריך יפור ומסס יוספע עניכו ספע ססרס 5סחזורנו כתסוכס סלימס. תפיד ויסירו לכר"ן לסכין ולססכיל עמקי סודותיך ללמוד וללמד לסמור ולעסות ולקייס סת כל דכרי תלמוד תורתך כססכס וססר עיכינו כתורתך ודכק לככו כמ5ותיך ויחד לכככו לילסכס ולירלס 6 סעך ו9ל תקחכו מסעו"סו קודס זמככו וטל תדיחכו מפכי סוס %דס סכעולס עד מלסת ימי סכותינו כסס סכעיס סנס וחס כנכורות ספוכ ס סכס ונזכס וכחיס וכירס טוכס וכרכס לחיי סעו"סכ * יסיו לרלון וגו':

ח"כ לער 6כו ספסוקיס סכרמויס כר"ת טלסס סס + ויד ה"י ואו ה" * וסס אל"ף ה"י 'ו"ד | ו וס סדרן *

1 | וס נחני כ5דקתך לעען סוררי סיסר לפני דרכך (כסכי יעי סספסקס ס'

סופיעס סתלך יעככו כיוס קרסכו : | [רסס 0% דרך ע5כ כי ונחכי כדרך

עולס : דרכיך ס' סודיעני סורסותיך למדכי :

הי הורגי ס' דרכך ססלך כסמתך יסד לככי לירסס סמך: *דרך עגויס כמספט

/ וילמד מגויס דרכו : (כסני יי סספסקס יסמר יעכך ס' כיוס 5רס יסנכך

פס סלסי יעקכ :6

[א[ | [)כי תפלתי לך ס' עת רלון 6לסיס כרכ חסדך עכני כפעת שעך : א5

: כערץ כסוד קדוסיס רכל וכורס על כל סכיכיו : [יסי כועס ס' %לסיכו עליכו ועעסס ידיכו כוככס עליכו ופעסס ידיכו כונכסו. :

הי הספיעני ככקר חסדך כי כך כטחתי סודיעגי דרך זו 56ך כי סליך כסטתי

כפסי : *סוס ק' 50 רחוס וחנון שרך ספיס ורכ חסד ולעת : כוכר. חסד

ל?לפיס כושיל עון ופסע וחטסס ונקס. :

אלף. א;כילס כדרך תעיס תי תכל סלו 6תסלך כתס לככי כקרכ כותי: לדעת

* * כסרץ דרכך ככל נויס יסוטתך : םתחו פי סערי לדק קכ% כס סוד יס :

הי | הסתר פפיך עסטסי וכל עונותימחס : סוס סלסיס 5כיפות סמעס תפלתי

0 סילס הכסי.ועקכ ספסי:

"וד | וס סי 5כסות מי כפוך חפין ומונתך סכיכותיך : [חסד ס

*"* | מעולס ועד עולס על יר6יו ולדקתו לככי ככים : [כקס. כפטי %חריך כי תמכס יפיכך :

הי ל תמיס דרכו 6תרת ס' 5רופס מנן סול לכל סחוסיס כו : *סי סס ס'

7 מכורך מעתס ועד עולס : |

/

\כסכ\

תפלת

וכסני ימוס 56ו כקעכיפו ילמוד סדר סקרככום מפ' ווקר? ער פ' עד לסקריכ 6 קרככיסס לס' כמדכר סיכי * ופקר כך כככיפיס יתזק5% מס' מ' ע"ס וססר כך ככקוכוס קסליס כוכו וקסר כך סקררק דכטלן כולס סמכופר כס סמכופן ררסמי ככורע כמפמר פתם כ'ש וסמר ווי מקן דקוסיט ידוי כדיקכץ יקירש וכו' לס קין ספכסי מס כיס לקרופס כולק ולמור מקמר סכזכר פקם כ' טמעון וכו' עד כקלוסל תקוכין ‏ 5פון מתרטיס דיקכץ וכו" וגס פרק סכי מספרס הלכיעוק% שמפורם כו י"ב תקוכי כ ככודע וטס כסמר סוד סחדש סוס כמקמר כזמכס רממ קעלי ולחם שכיעפס מספסקי תכון פליסר סרעי דרפמי וכו' :

בקשות

אל תִּרְדּם וב הַתַלְהִלְהֶךּ' הרק מַדּרְכִי בָּנִי אֶדֶם *

ושור דרי גְבּהֶף * וָרוץ קעבוד צור קדס * כּרוּץ כּכְבִי נַגְחָהּ * מה לְךּ נְרדּם קום קְרָא אֶל אלה חי : הקץ לְרָאות שמִיו * וְאֶת מַעשֶה אִצַבְּעותִיו ‏ וְהַבּט אֶהָלִי מרומיו * תלוס ְְּרוּעותָיו * וְכּבָבִיס הותְמָיו * פַּתוּחִי בשיו וּפָחָד מַפָנִי אמ * וְתִיחַל אֶת ישועותשו : פן זמן יְבִּיהֶך * ורס לְבֶבךָ בּנְבְהָךָ : מחלר וְצָא בַּחְצות הלילות * בְּעקבות אנש שמות אַשָר בַּלְשונֶס תַהָלות = וְאִין תוכֶס תוך ומרמות - לִילוּתִיהָם תפות ומותִיהֶס צומות * לָאֶל בְְּבָס מִסְלּות וְְהֶם בכסאו מקומות * דַּרְכָס סַלֶם לעָלות * ער יי אֶלְהיף מה לך דָמָעות זיל עניה - וְתְתְחַרט על פשָעים - וְהַתַחְנּן למוּל קונך ‏ וְאֶל תִּתְהַר בַמָּרָעם * וְהַשָפָל מַאר אֶת גָאנףּ * וקח הטוב כִּי נַעם * כַּבָּד אֶל מהונף * לְעת על מושיעים * וישָאוּ קול המונף + הכון ראת אֶקחֶיף ימל בַלִים אַשֶר עפָיְפדֶם* הַחְכְמָה מא * ומותר הֶאֶּרֶם מן הַבְּהְמַה אין * רק לְרוצתי צור כָּבודֶם י רְאוּת לָב לא רְאוַּת עין * ומוצָאִי מַעינִי יסודם * הטובִים מיין * כִּי בָן בַּשָר וָדֶם * תִּמְצָא אֶת אַלהִיךָ ! מ לן ה אֶהִיָה אשר אהִיָה * אָשָר םל חַפּצו פַּעל - הַמָּמִית וּמְִיָה י מורִיר שאול ויעל + עמור לְמַשָפֶט יה * עב מָרֶר ומעל י קָאמר מַתַי וְאִיָה > מַה לְמַטָה וּמַה לְמַעַל * וָאוּלֶם תָּמִים

תִּהִיה עס : יי אֶלהַיך 1 פה לך יונ

בקשות - יערונִי רעונ = וסור לְבִּי ומִשְאָלוּ * הַגוּת דִּבָרִי תַחְנוּנִי ‏ ְּמְרֶת אל ומהללו * ולא אֶתִּן שנָה לְענִי * חצור לילח בִּנְלְלוּ * לחת בְּנוְעַם * * וּלְבְקֶר בְּחִיבָלו : הַקִיצותִי נאַחשב * מִי הוא אֶשָר הַקִיצָנִי וְהגָּה קרוש ששב + תִּהַלָתוי האצי וְְן בי קשָכ * וקני ְאמְְני וְכָל עור רוי

הָרִבִּים * טוב אַתֶּה לְָרָעִים וַלְטבִים * ימִיְךָ פּשוטָה לְְבָּל שָבִים * כִּי לא תַּפִץ בַּמִיתַת חִייבִים * לָכֶן אֶנַחְנוּ מַשָבּימִים וּמַעְרִיבִיס * מֶלָך מְהֶלֶל בְּמַהנות כְּרובִיכז ' נקנוּ מָחֶסית ּמִכָּל חַיובִים* סלח לָנו כִּיפַשעינו מִרְבִּיס * ענו לְמַען צוריס הַחְצוּבִים * פִתְחִי תשוּבָה בָּל יהָיוּ משוּלְבִיס * צַעְקותִינו לפנ היו נְִרְבִים * קְרְבָוּ יי חוצָב לָהָבִיכם * רְצנוּ- כְּעילות פָּרִים וּכְשָבִים ' שַבְנוּ אָלָי גערים וְשבִים: תִּמוּכִים .2 8 056 בטוחים

בקשות ְּטוחיס על רחְמיך הָרְבִּיס : וזש כוסגיס כלומכו כמקוס שכע וסודס כדלקמן וקז מוקופון וס * בַמֶם תְּרַחָס עלִינוּ צור שוכָן מְרוּמִים * אל מָלָ יישָב על כְּסָא רחמים : 5% שן קודס סמזמולוס כוסגוס כומר . 6וכו וכול כומר סדר סקון חלוק על הִיכְלִי אַבְכָּה ימס וליִלָה * ולְתְפַּאָרֶת ציון עיר הַמַהוּלְלֶר : ולפפפרס בי תּמִיר על חרְכן פעמִיִם + אֶרֶץ צִבִי בי ירוּשָלֶם * | | ועל עמך עשר הַלַ כַּגוּלֶה : ולקפפרק ירז ִפָּאַרְתִי שכם נהווב לשָמָה < הושיבני ידי נִבִיוּת וְשַמָה על ואת אַבְבָּרה ַמִיד בּקול- ילְלֶרה : ונפפזרת. מְפְרִי. תורֶר כִּי חוּלְלֶרה חפְּארְתִּך * גרה" גזרף מיוכז שנְחרב ביר + ושאי .קינה על אהָדִיבָה ְאֶחָלֶה : ולספקרק חוקו עמי מַחֶר אבנה דבירבס - נקס אִדְבָש אָשִיבב את שבוּתְכְס * תו הַיִבְלִי אֶשכון כַבְתַחֶלֶה > כּי מציון הצא" תוּרָה ותִהָלָה : רְכְתִיב כי מציון תְצַא תורה רְבָר 5 מירושלם : שיר הַמַעלורז בשוב יי את שיברת ציון היינו ְחולָמִיכן נתז ִמַרָא שחוק פּינו ּדשוננו רְנָרק אז יאמָרו בגווכס הִִיל. וי לעשות" עס אֶלֶה : הָנְדִיל וו לעשות עִמנו הייו שְמָהִיס : שוּבה : אֶת שבִיתְנו ּאִפִּיקִים בגנב" : הוּרעים בּרמעה רנה | יקצרו : הלוף ילף ובֶכה נשא משף הוּרַע בא יבא בְּרְנָה נשא אלְמַתִיו : תִּפְלֶה לְדוד שמערק % צרק רזק? שיבר; ִנַּרְזי הַאַזִנַרה תְפְלְתִי בְּלא שפְתִּי מִרְמָה : מִלְפַּנִיךף משפטי יְצָא ענִיך תִחִזִּנָה מִישָרִים : בָּחַנתָ לבִי ַּקְרְתָּ לילֶרז צרְפְתְּנִי בל תִּמְצָא זַַתִי בַּל יְעַבֶָריפִי י לפעלות אֶרֶס בְּרְבַר שָפַתִיך אני שָמַרְתִּי ארְחות פּריץ י תֶּמךְ אשרי ּמַעְגִּותִך בל נמוטף פְעַמִי : : אני קראתיף כ הענני אל הט אזנךף 07 שמע אִמַרְתִי: הַפְלָה חמְרי מושיע הוסיס מִמת;וּממִים בִּימִנךּ : שָמַרְנִי ְּאִישון בת עין בְּצֶל כְּנָפִ'ף תַסְתִּירְנִי : : מפני רְשעים זו שרּונִי איבִי בְּנְפָש יקיפוּ עָלִי : חַלְבְּמו סְגרוּ פימו דבּרו בְגָאוֶת : : אַשְרְנו שִתָּה סְבְָבוּנו עִינִיהֶם ישִיתו לטות בְּארֶץ: רמינו

מומוריס , דִמִנו כְּאֶרִיה ; יכסוף + לטרף ובְכְפִיר ישב בְמְסְתְרִים : קוּמַה יי קַדְמָה פָּנִיּ הַבְרִיעהוּ לטה נפשי מַרְשַע חַרְבְּּ: מִמְתִים דָךָ " מִמְתִים מַחָלָר חַלָקם ָּחַיים וּצְפוּנף תִּמַלָא בְטַנֶם ישַבָש בָנִים וְהַנִיוּ יָתְרֶם לְעַלְלִיהֶם : אַנִי בּצַרֶק אחזה ָנִיף אֶשְבּעָה בְּהָקִיץ תְמונתך :

לְרָוֶד מַשָכִּיל אשָרִי נשוּי פַשַע כָּסוּי חַטַאֶה : אשָרִי אָרֶם לא שב ילו עון ואי בּרוּוּרְמַיָה ‏ כִּ הַחְרַשְתִּיבְּוּעצָמי ְּשְאַגְתִי כָּל הַוּם : כּי ימס וְלִילֶה תִבְבָּד עלי יָרְף נהפה לְשרִּי בְּחרְבנִי קיץ סְלֶה : חַטַאתִי אודיעך ועונִי לא כְסִיתִי אָמַרְתִּי אורָה עלי פַשָעִי לי וְאַתָה נִשָאת ען חַטַאתִיסָלָה: על זאת יתִפַּלֶּל בָּל חָסִיר אל לעת מצוא רק לשטף מים ִבִים אליו לא יע : אַתָּה סָתֶר לִי מַצַר תִּצרְנִי רגי פּלְט ִּּבְבָנִי סלה : > אַשָכִּילֶ ו ואר בְּרַרֶף זו תַלְךָ אְצָה ו על ענ : : אל תֶקְוּ כְּסוּס בָּפָרֶר אִין הָבִין בּמְתְג וַרְסִן עדיו לֶבלום בָּל קרוב אִלְיף : רַבִּים מַכְאובִים לְרְשַע וְהַבּוטַח בי חֶסָד סוּבְבְנוּ + שמחו בי וגילוּ. צדיקים וְהַרְנִנוּ כָּל ישרִי לָב : לַמַנְצָחַ מִזְמוּר לְרָוָד : בְּבוּא אל נתַן הַנְביא כַּאשָר בָּא אֶל בת שְבַע : הֶָנִי אֶלהִים כְּחַסְִּף כב רחמִיך מְחָה פשַעי : הֶרֶב כַּבּסנִי מעיני וּמַַטַאתִי טהרני : כִּי פשָעי אָנִי אֶרַע ְחַטַאתִי נְגְדִּי תָמִיר: 6 לכדף | חטאתי הרע 0

מ

לג אַלְבִן תַשָמעני" ששון ושְמְחָה תג נה שְצמו דְּכִּיתָ : הַסְתָר פָנִיף מְַחִטָאִי כל עונתי מִחָה : לַב \ טַהור בְּרָא לי אֶלְהִים וְרוּח נכון חש בְּרְבִי : : אל תשָלִיבני מכְפניף רוח קדשף אֶל הקח מִמָנִי: הַשִיבָה לִי ששין ישָעף ור דבה תַסְמְבנִי + אלמה פשעים דרב וְסטָאי2- >יך ישובו

מזמורים

הַיכְלָךָ י נוראות בַּצָרֶק תִּעָננוּ אִלְהִי יִשָעָנוּ מַבְטַח כָּל קצוי

אֶרֶץ וס רְקִים : מכִין הָרִיס בו נְאְזָרבְּנְבוּרָה : מַשְבִּי שאון ימִים שאון גִלִיהֶם והמון ְאֶמִּים : וייראו ישבי קצות מָאותתָיף מּצְאִי בקר וַערֶב פרנין ‏ פַקְרְת הַאֶרֶץ ושקה רַבַת תִעָשָרְגָה פָרְג אֶלחִיס מָלָא מָים תְכִץ רנְנֶס כִּי כ תּכְנָהָ: תִלְמִיהָ רוח נַחֶת נְּדורִיה בַּרְבִיבִיס תְּמנְנְנָה צִמְחָהּ ִכֶרף : ערְתָּ שנת טוּבָתֶף ומענליך ירעפון דשן : ורעפו נָאוּת מַדְבָּר וָנִיל גָּבָעִירת תְִגַרְנָה : לָבְשו בָרִים הצאן ועִמַקִים יעטפוּ בר יתרועעו אף ישירוּ : לַמנְצח לְבָנִי קרח מִזְמר : רְצִיתָ יי אַרְצִף שַבְת שְבִית יעב : ְשָאתָ עון עמ כַּסִית ָּל הַטאתֶם סְלָה : ַּפְתָ בל עבְרַתְף הַשִיבות מחרון ִפֶף : שובָנו אֶלהִי יַשְענו וְחָפָר כעסֶף עַמנוּ : הַלְעלֶם תָּאנִף בָּוּ תּמְשך אַפֶ לֶדר וָרר : הלא אַתָה תָשוּב תְחִיינוּ ופ ישְמְהו ב הַרְאָויי חל וישַעף קַתֶ כָנוּ אָשמְעָה מה יבר הְאֶל יכ יר שלום אל מו ואל הַסִירָוי ואל ישובו לְכְסְלֶה : אך קרוב ליְרְאי יָשָע לש כְוּרבְַּרְצוּ: הָסָד וְאָמַת נָפְגָשו צְרק וְשלוּם נָשֶקוּ: אמ מְָרֶץ תמח וְצְק משָמיס נשקף : ג יי יתז הטוב וארצנו

מומורים. ךּ

אִרְצְנוּ תת יוּלָה + צֶרֶק לְפנִיי יהלף וישס לְדרך פּעַמִיו: תִּפַלָה לְעָנִי ִי יעטף לפנו " ישפך שחו : + שמעה תִפַלְתִי

שי אַלִיך תַבוא : אל תּסְתַּר מִמָנִי 2 ימי עצמותי בְּמוקֶד נחרוּ 1 הב בעשב יבש לְבִ כִ שכַחְתי מִאַכל קְחְמִי : מק ַנְחָתִי דבה עְצָמִי לְבְשָרִי : דַמִיתִי לְקְאֶת מַרְבָּר הַייתִי וס חרְבות : שקדתי ויה כְּצפוּר. בּורֶר על ג כל הַים ַרְפוּנִי איבָי מַהוּלְלִי בִי נשבָעו : כִּי אְפֶה ַּלֶָם אַכַלְתִּי ושקוי בָּבְכִי מַבְתִי + מִפָנִי זעמך וְקְצְפּך כִּי נְשָאתָני ַתַשַלִיבָנִי : ימי צר נטוי וְאָני בְעָשָב אִיבָש : ואַתה ?+ לעילכס תּשָב' וכָרְך ללחל דר ! אַתַה תְקוּם תּרַחֶם' ציון כִי עת לְחִנְנָה כּיבַא מועד : בִּי רְצו עבר : את אַבְנִיהָ וְאֶת עְפָרָהּ חנו | וראו גוים אֶת שֶם יי ְבָל מַלְבִיהָאָרץ אֶת ְּבורך: כִּי בָנָה יי צִייְנִרְאָה בָּכְבודוּ: פַנָה אֶלַתִּפַלַת הַעַרְער ולא בְזֶה אֶת תִּפְלְתֶם : תבְּהֶב זאת לָדוּר אחרון ועם נִבְרָא יהַפֶּל יָה בי חָש קף מַמְרוּם קדשו יי מִשמִים אל אֶרֶץ הָבִּיט + לשמע אָנקת אֶפִיר לָפַתַּ בָּנִי תמוּתַה : לְסַפָר בַּצִין שַם יי וּתְהַלְתו בִּירוּשָלֶם : בְּהַהבֶץ עמִים יח ולכות לעבד אֶת יי + ענה בדרף פחי קצר מִי + אמר אָכִי אל תעלני בַּחַצִי ימִי בָדור דורים שָנותִיף : ְפָנִיבז הָאֶרֶץ סַדְת וּמַעַשָה ו ידי שמיבם : הִמַה יאבו וְאֶתַּה תעמר בלס כַּבָגִד ובל בּלְבוּש ַחַלִיפָם וְיחַלפוּ : וְאַתָּה הוא שנוָיף לא יִתַּמו : בַּנִי. עַבְרִיך ישפנו ורעכס

לְפָנִיך יכון : כקוסט5כטיכק כוקגיס. לומ גס. 8לו סמומורוס לְדָוָד % אורי ושע ממִי אירָא יי מָעז חי מַמִי אֶפְחָד : הַמַה שו וְָפָ : : אָם תחנה על מחנה לא ירא ְבִּיאִם תָקוּם עָלִי מִלְחָמָה בת אֶנִ בְַ: אַת שָמַּלְתִ את ו

אותה

מזמוריס

אוּתֶה אַבַקֶש שבְתִי בָּבִית יי כָּל יָמִי חיי לְחַזוּת בְּנוְעֶם יי ּלְבַקר בְּהִיבָלוּ: כִּי יצְפְננִיבְסְכה בִּם רְעה יסְתִירְני בַּסְתֶר אהלו בּצוּר. ירוממני : ועתה ירום ראשי על איבי סביבותי קול אקרא הננ וענני : 4 אָמַר סבו בקשו פנר אֶת פָנִיך > אבקש :אל תַסְתֶּר פָּנִיךָ מִמַנִי אל תַּט בְּאף עברה עזְַתִי = הִיית אל תּמשנִי וְאַל תַעובָנִי אְִהִי ישעי : כִּי אבי וְאִמִי שב וני ו שַמְסְפָנִי : הורְנִי יי דִרְכָּךף ונְחָנִי בָּארַה מִישור

לְמַטן שוררי : אל תִּתִּנְנִי בש צְרִי כִּי הָמו בִּי עדי שקר יפה חָמַס' + לוּלִי הַאַמַנְתִי לְראות בְּטוב י בְּאֶרֶץ חַיִים :

קוה אל * חזק ויאמֶץ לְבָּך וקוָה אל /

לְדָוִד בַרְכִי נַפְשִי אֶת יהוה וּבֶ קרביאת שם קרשו בְּרכִי ַפַשי אֶת " ָוְאֶל תַשְכְחִי כָּל גְמוּלְיוּ: הַסִלֶחַ לְבָל שונכי הַרפָא לְכָל תחלוּאִיבִי הגואל משחת חייבי הַמִעטְרְכִי הֶסָד ְרְחָמִים : המשְבּיע טוב עדיך תִתְחִַּש שר נעורִיכִי : עשֶה צדְקות ‏ ומשפָטים לְבָל עשוקים: יוריע הרכיו למשֶה לְבנִי ישראל עָלילותיו : רחום וחנון יי ארך אפים ורב חֶסָד: לא לַנְצַה ריב ולא לְעלֶם טור : לא כְחַטַאִינוּ עשָה ה לְנוּ\ ולא | ונתנו גָמַל עלִנו : כִּי בה שַמיס על האֶרֶץ גָּבַר חַסְו על יִרְאִיו ‏ כְּרַחק מִזֶרֶה מִמַעַרֶב הרחיק מִמָנוּ אֶת פשעינו : ָּרַחֶם אב על ָּנִים. רְחָם י על יאו + כִּי הא יָרַע יצְרְנו

ֶכור בי שִפָר אנחנו אָנוש ְּחצִיר ימיו ָּצִיץ הַשָרָה כ יציץ : ִּי רוח עְבְרָה ב וְאִנְנוּ, ולא יכירְנו עור מקומו : : וְחֶסָד מְשלֶס וער | עלֶכם על יִרְאִיו וצדקתו לְבָנִי בָנִים : לשמרי ְּרִיתוּ וּלְבְרִי פקדיו לעשותַכז : + בשמ הָכָן כּסתוּ ומלכוּתו" בַּּל מְשרֶה : בּרכו " מלְאָבִו גְּרִי כ עשי דְבָרו לְשמע קול ברו" , : ברכן. יִבָּ צְבאיו משְרְתָיוּ עשי רצונו : בּרכו ‏ בָּ מעשיו בּבָל מקמות מִמִשָלְתו | בי נפשי אֶת יי:

ברכי

מזמורים

ַּרְכִי נַפְשִי אֶת * * אֶלהִי גַרַלְּ מָאד הור וְהָדֶר לְבַשֶת :

עטה אור בַּשָלְמָה נוטה שָמִיִם כִּיריְעָה : הַמְקְרָה בַמִים שלִיותַיו הַשָס עַבִים רכובו הַמַהַלְּך על כַּנְפִי רוח : עושה מִלְאבִיוו רוחות משרְתיו אָש להֶט: יסר אֶרֶץ על מְכוּנִיהָ בל תמוט עלֶם וָעַד : תהום כַּלְבוּש כַּסִיתו על הָרִים יעמדו מַיס : מן גערְתך ינוסון מן קול רעמך יִחְפּוּן : יַעלוּ הָרִים רו בְקְעַת אל מקום זה יָסַדְתָ לָהֶם : גָבוּל שמִת בַּל יעברון ַּל ישָבוּן לכפות הָאָרֶץ : הַמשָלֶח מִעעִיכז בִּנְחָלִיכם. ב הָרִים יָהַלָכוּן : יָשָקו בָּל חַיָתו שרי יָשַבְּרוּ פרְִים צָמְאָכט : עִָיהֶס עוף השמים ישָכּון מַבִּין ִפָאִים יִתָּנוּ קול : משקה הָרִים מִעָלִייתִיו מפרִי מעשִיך תִּשְבַּע הָאָרֶץ י מַצְמִיח חָצִיר

5% . .

לִבְְּמַהוְעָשָב לעבודת הָאֶדֶס לְהוצִיא חס מן הָטֶרִץ : וי שְמַח לָבָב אָנוש לְהַצְהִיל פָּנִיס מִשָמֶן וְלְסְכז לְבַב אנוש ער : ישָבְּעו עִצִי יי ארזי לבְנּן אַשָר נְטַע : אֶשֶרשָס צִפָרִים קְנָּנוּ חסִידָה בָּרוּשִים בִּיתָהּ : הֶרִים הַגּבְהִיס ליעלִים סְלָעִיס מַחִסָה לשפנים : עשה יִרְחַ למוערִים שמש יִרָע מָבואו : תָשֶת חשף ויהי לִילֶה בו תַרְמש בָּל חיתו יָער : הַכְפִירִים שאָנִיס לַטַרֶף ולבקש מַאֶל אָכְלֶס : ארח הַשָמָש יאֶספוּן ְאֶל מָענותֶס אַרְבְּצון : יָצָא אִדְכט לְפָעָלו ולעברְתו עָרִי שרב + מה רבו מְעַשִיךף % בִּלֶכם בְּחְבְמָה עִשִירז מִלְאָדז. הָארֶץ קננף : זֶה הַיֶו דול וּרְחָב ידיב שם רמש וְאין מִסְפָר חַיוות קטנות עם נָּרלוּת : שם אַנִיות יהלכון לוִתֶן ה יַצַרְתּ לְשַחק בו : כִּלֶס אִלִיך ישְבָּרון לְחת אְכְלֶס בְעָתו: תִתִן לָהֶם ילְקטון תִפְתַה יִרְך ישבְעּן טוב : תַסְתִיר פָּנִיךּ בְּהָלון תסף רחס ינְועוּן ואל עפְרֶס ישובון יִתשָכְּח רוחך ְבְּרָאון וּתְחַרָש פָּנִי אַדָמָה : יהי בבוד !% לעַלֶם ישמה יי בְּמַעָשִיו : חהִמַבִּיש רְאָרֶץ ותרער ַע בְּהָרִיס וְיַעשנוּ: אֶשִירָה

08 ברו

ליי בּחַ" אַמְרָה לָאלחי בְּשָרִי : שעָרַב עָלִו שיחי אָנְִי | אשמת

מזמוריס ְשְמַה ב : יו הטיס מִן הַטֶרֶץ וְרְשָעם עור אִיכז בּרְכִי נש אֶת וי הַלְלוה : ופ טפיס ר

קמתי בְּאשמוּרֶת + לבקש על עוני = ונִפּשִי שְחַרְחוּרֶת * מְִפָּנִי רוב

ֶדונִי * רחס על ערְתך * צאן מרְעִִתֶך ' אשרי יושְבִי בִיתֶך * עור יָהַללוּך סַלָה * מִכְּסָא כָּבור הורך * בשר לְעַם סְוּלֶה : שובֶה שבוּת הְרְשך " וְתַן קרס סְנוּלָה : הַפְלָא נָא חַסְֶף * וּבְנדה עור

תִּהְדָּה ' אשרי יושבי בִיתֶף * עור יהַללוּך סָלָה :

פיקון ספיסופ ככיפו פשמורוק הי הַסף יי עלינו כּאשָר יחלנו לף :

אשי שבי בִיהַף עד יְַלְלוּף פָלָה : אשָרִי חָעַס שֶבְכָה

שבח מעשיף ונְבוּרתיף ידו + הָדר כְּכוּד הורף וָדְבָרִי

נפְלְאותִיף אשִיהדז + וע נוּרְותְיף. יאמָרוּ וגדוּקיְתְך

ואתה נותן לְהֶם אֶת אָבְלֶס בַּעָתו : פותֶח אֶר: יָדִיףּ (יכויז

מאר בפסוק זה כי בו עיקר הפרנסה ריית פא גימטריא 'אהודונח* גי' ספאל

סית חתך) וּמַשָבּיע (יי' ההך) לְכָל הי רְצון : צַדּיק יוהוווהו

יסר בָּכֶל דִרְכָיו וְהסִיד בְּבָל מעשִיו : קרוב יהוח מלכות לְכָל

ראי לכָל שר אוהו בְאָמַת : רְצון יריו ישה ואת

שועַתס ישְמע ויישִיעַם : שומריהוָה גי אֶת כָּל אהְבָיי ואת | כל

סליחית | טּ כָּל הַרְשָעִים יִשמִיר : תּהלֶת יְהוְהָ חיר יְרַבָר פִי ובָרָף כָּרי בָּשֶר שם קדשו לְעלֶס ער > וְאנְחנו נברך יה מִעתרז ועד עלס הַלְוָּה : ולומר סט"ץ תַגְדָל ויתקדש שמִיה רְבָּא > בְּעַלְמַא די ברו כַרעוּתיהּ + וימליף מַקדכורְיהּ יצמ פורקניה ְיקְרָב מִשִיחִיהּ ' בחייכון וביומיכון ובְחִיי דכל בִית ישראל בִעִנְלָא ובזמן קריב ואָמָרו אמן: ִהָא שמיה רְבָּא מברך לעלם לעלמי עלמיא ג יְתִבְּרְד שבח : ויְִפּאָר > וַתרומַם * ויתנשא וְִהְדָר = ויתעלֶה ַיִתְהַלָל - שמיהּ הקוךשא ְּרִף הוא - לילא מן כל ְּרְכְתַא < שיר תא + תשבְחְתָא: וְנְחְמְתָא + דאמירֶן בְּעַלְמַא ְאַמְרוּ אמן: ב אדם י מַה לה נַרְדָּם + קוס קְרָא ְּתַהַנוּנִים + שפוך שיחָה < דרוש ְלִיחָה + מאדון הַאדונִים י רחץ וְמְהָר"* וְאֶל תּאַחַר > בָּטָרֶם ּמִים פונים > וּמַהָרָה רו לערה : לדפני שוכָן מַעונִיכז - ומפֶשע > גכ רְשָע * בַּרָח וּפֶחר מַאפונים = אִנָא שָעָה * שמף רעי : ישְרְאל נאָמָנִים > לָָ אַרנִי הצדקה, | ולְנו בּשת הפָנִים - עמור ה ְהְתְגבָּר | לְהַתְוָדות על חַטַאִים ה אל דרוש בְּבוּבָד ראש הפר ער פשעים * בִּי ְעַלֶם * לא גַעַלֶם = מַמָּנוּ נִפְלְִים > וְכָל מַאָמַר- י אשַר יאמר * לפנו הֶם נִקְרָאִים הַמְרְהֶם = הוא רחס * (עלינ0 כְּרַחָם אבעל בָנִים 1 לך ח' ובל לך אַדני הצדקה ולְנו בשת הפניס : מה נתאונן מה נאמר מרק בר ומה ד נִחִפָשָה דרכינו - | ונשוּבָה אֶלִיך : ּבָל ב שתתֶם תבל" ברחמול, ל חַרְבִּיכז בּאנו גי > כַּרָרִים: וכרשיכט הפקנו הִלְתִי : רתי הפקנו בחוכם וְחַנוּן אל תשיבנו רקס מרפנוך : מלפניך מִלְכְּנו רקס אל תשִיבְנוּכִּי אַתָּת | שומע תִפַּלָה : שומע תִּפַרָה ערִיף בל בשר יבאו : שומע תִּחְנָה אלִיך בָּל הַרוּחות יבאו : יבאו אֶלִיך הרוּחות ובל הנשמה : הנשמה לף והגוף פעלך חוּפֶַרז על עמלך : המרה לה ְהַגוף פע צור אש מה ל וז עד מל : הנע ך ונופ טל 1 8 508 1056 עשה

סליחות ששה למען שמף : אֶתַאנועַל שמ יי עשה למען שמך בעבור שמף כִּי אל מִלך חנון רחוס שמ : שמך נקְרְא עָלִינוּ יי יְאֶלְהַינו : שמף נקְרָא בְּקְרְבְּנוּ אד תִנִיחָנוּ יי אַלְקָינו : להינו בושנו ְּמַעשִינו ְנְכְכָלמנוּ בַּעונוּתִינוּ + אָין ָנו פה לְהָשיב ולא מצח לְתרים ראש : בי רבו משובורתינו לףּ חַטַנתנו : הַטנתנו עס אבותינו רקעוינו הרשענו. : מה נאמר לפנ ו וי אֶלְהָנו מה ִּדְבָּר וּמַה | נצטרק:מַה ב'אמר קְפָנִי יושב מרום מה נסַפר ְפָנִירּ. שוכן שחקיכם : הלחא הַנְסְתרור וחנגלורת. אתה ידע : אַתּהּ יודע רזי עולֶס תומורת סְְרִי כל חי : אַתָּה חופש כל חרי רואֶה לית טר רמע שמך : : אס ם עינות ת תשמריוה. 2 מי ומד ' בי ירה הליחת לְמען הוּרָא : כִּי עמף מקור היוס בְּאורך נָראֶה אור : כִּי לא עלד צרקיתינו. אנְחְנוּ מִפּילִיכז תמגונינוּ לפניף בי על רתמיך הַרְבִּיכ : אדני שמערק ב ִלָחַרה + אֶדְנִי הַקָשיבָה וָעַשֶָרה (יכוין בר"ת שריפת פקילה והרג וחנק כאילו מקכל ארבע מיתות לכפרת עונותינו) אל תאחר למע אלהי כּי שמך נִקְרָא עדי עירף על עמ : השיבנו הור סור החסר. אלין" שוב חְדש ימינו ּקְרֶם : ווש כוסניס לוער אִלהִי רקצבאות יושב הכרובים. - בטית לעמךף שובוּבנים שובכיס נשו נא אי ברברים, ערְבִים - דִרשונִי וְחיוּ ימיס רְבים הַלא ְבְרִיף ְעִילֶם צְבִים > וּבֶס אנחנו נשענים קדְבִים * זכרנו לחייכם טובים - חַנָנו בחסריף ְרְבִּים < טוב אֶתַּה לרעים ולטוביס "ימינ פּשוטָה לבל שַבִיכס * כִּי לא תהפוץ בְּמִיתַת חַיָבִים + לָכָן אנחנו מַשְכִימִים ּמַערִיבִים * מלך מחולל במחנות כּרוביכט ינקנו מחטא ּמִבָּל חיוּבִים * סלח לָנוּ ִי פשעינו מרְבּיס * עננוּ למען צוריכס הַהַצובִים * פַּתְחִי תשובָה בל יהיו משולְבִיס צעקותינוּ לְפָנִיף יהיו נְקְרְבִיס * קְרְבנו אֶלִי חוצב לְהָבִים - רצנו ְּעילוּת פּרִים כְשָבִים * שבנו אל נְעָרִים ושָכיס + תִמוּכִים ְּטוּחִים עַל בחמיך הרְבִים * רחס תִּרְחָס עלִינו צור שוכן מרומים אל מלף וושב על כְּסָא רַתמים : שבֶס יהורה בְּדוחק וצר * הישאג אריה בער : + מקוים ישועתך ‏ ל אבות וַּבָנִים * הָען אם ְהָאבִיונים יעמור בפרץן בָּל נְהיה לשהוק י לָמה, 6 תַּעמר ברחוק יונתך ז ער שערִי מות

סליחות ך מות הִנִּיעָה * שב הַכְּרובִים הוכִיעָה : הבה לנוּ עזרת מַצֶר * היד ָיַתִקְצָר ! חדש ימנ בּנָלוּת ישן + עורה לָמַה 1 תִישן . זכור בּנִיךָ בְארֶץ לא לְהם + וזרלא קרב אלִיהָם : י קץ הַנְהְתַּם גה לְגלְמורֶה ישָמַח הר צן תִּנְרְנָה בּנוּת יְהוּדָה : + שועְתַנו תִעְלֶה לְשמִי מרומִים * אל מלף שב על ְּסָא רחמים :+

אַל מל יוושב על בְּסָא רחמים וּמִתְנְהָג בַּחַסִידוּת * מוחל עונות

עמו מַעַבִיר רַאשון רָאשון < מַרְבָה מִחִילָה לחטאים * וסְלִיחָה לפושעים = עשה צרֶקות עס בְּרִד ַּשֶר רות - לא כְרְעתס לָהַכז בומל * אל הורְתנו לומר מהות שלש" עשרה * זכור לָנוּ היוס כּרִית שלש עֶשרָה * כָּמוּ שהורעת לָעניי מקרס > וכ כַתוּב ְתוּרְתְַ *

מררי יי י בע ויתיצב עמו שם ויקְרָא בָּשֶם יי ושם נְאָמַר :

כעוד טסטליס 5כור סוער ויעכור כוסגיס 7 ז

אל דחום שמך * אל חנון שמך * אל ארך אפים שמך * מלא רחמיסם שמך * בנ

נקרא שמך * בעבור שמך * בקראי ענני אלחי צרקי בצר הרחבת לי חנני ושמך

תפלתי" * ואני תפלתי לך ה' עת רצון אלהים ברב חסרך ענני באמת ישעך * גי בעת ובעונה הזאת :

וועבור וי על פניו וקְרָא וי יו אֶל רחום וְחַנּן אֶרְף אפיכס וְרַב הפר אָמַת + נצר חָסַר לאלפִים נשא עין ופשע ְחַטָאֶרְק קה וְָלְחְת לעוננו וּלְחַטַאתָנוּ וְּהַלְתָּנוּ :

אמָר. אנ אעביר ב טוב על פָּנף וקרותתי בְּשס וי לפנ וחנותי אֶת אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם : ע"כ

רַמָא ארְכָר לן ימיה ּאַבְרחָס רְחִימא דיל עבור ז במסנא ארבר לן קימיה ביצחק עקירא - נא ארבר ל קימִיה דיעקב שְלִימָא בי רַמָא אֶרְבּר לָז זְכותִיה היוסף צדיקא וי מא אַרְּר לן קַיָמִיה דמשה נְבִיאָה בי רַמָא אבר לן קיָמיה האהרן כּהַנא וי טנ ארב ל קמה ִפִינְחָס קנאה - רַמָא רד לן קִַָיה ִדְוָר מִשיחָא וי רחמנא ארבר ל קימיהּ דשלמה מִלְבָא בו : רַחִמִנָא אַרֶם ימינ , ואצמת פורק כו . רְהַמִנָא בְּבְסוּפִי אפין אֶתִינָא למקרי.קמך רחס עלן בו : בחקנאו גל גוחל -1

רחמנא

סליחות

רחמנא דינן אַפִיק לְנְהוּרָא ם בּוּ: רחמנא הא רחיי גזור עלן ב : ממא ההרף שו על | חְַנא וְלָא ִתפרע בעובְרנָא בִּישִין סנ בר רתמנא זיוף אשרי עלן 13 רחַמנא זכון חפש כָן ּעִ: החַמנא חשוב עַלן טבוון ּצִי רַחִמִַנָא טבוון סניאן איתי עלן בּיוי רְחַמַנָא יתנלנדוּן רתמןד עלן בו : מא כַּתביןןכְְְּרָא חי כָּיִי ְחַמַנָא כַּתְבִינן בְּסְפְרָא דרחמי ו רְחַמנָא כחבינן בספרא רצדיקי (וְחַסירי) בו : רַחִמֶנָא כַּתְבִינן בּספְרא רישרי וּתְכִימִי ד רַמָא כַּתְבִינְן בּסְפרָא רפְרְנְסְתָא טבקא ומזוני טְבי יו : רתמנא בבוש חַמְתָּא ורוּגזא מנן בּיו: רַחַמֶנא לָא ְעַבִיר ְמִירָא ק בָו: רחמנא מחול ושבוק לחובין ולעוין בֶּיוִָי רחמנא נְהור טובןז אנתר עלן בְּוִ: רַחִמַנא סַעִיר וסמיף הוי ל בָּיו: רַמָא ביר פא אֶתָא טכ = חנ הח שמא ות בי מא לוא קל בְּרְעָא -- רחמנא .קל צלותין ובְעוחין בּעידן עקמין בנ רַחִמְנָא רחס עד נִשְמְתִין 3 ב כו רְהַמְזָא תוב מרונזף = בּיו : רְחְמנא וְלָא נְהַרַּר רִיקם מן קמך בּיו :

אַנָא ְּעַב וני תּמַהַהו = וסְלַחַף לְעננִיכִּי רב הוָא וְסְלַהתּ

לעונ ִּי רֶב הוּא אי מָהָה ְנַכְתַּב לְמוּל אַבִ* ב אין

בְּלְבּו מַחְשָב כְּמַהְשָבִי י לְמחול מַאַשָר ַּתַב לְירִיבִי * כִי

חַמִכְזָּב ִבְהָב אלְהִים הא : ופלחת. נא אם תַהקור וְתַדְרוש צור

סליחות יא צור לומו או בלילו יחרוש וּבְיָמָו אס לחַטְאִיו תַרָרוש בי רעווני * יום בי חַטַאִי יענון בפני > אָכן סעיסי בו כ כ 5 נשא עין וחַנון ורחוּם הוא וסלחת / מה לְירִידִי וּמַלְכִּי יסַתֶר * ואשפוך שַתַרֶת חְכִּי וְאִין שַתַר וְאֶשָאל בְּעד חלום חשכִי ואין פותֶר * וְאוּמַר לא אוכל כִּי חַתוּם הוא : לחת שוּבָה שיבַת שְאָרִית עכש הוּעֶם * וּשלח מְבָשָר בָּבְרִירז לְהוּרִיעָס י את אַשָר היה ְּאחָרית הוּעם > ונוּחם ְאָם לא עם בינות הוּא וקלחת הוסף יד וציר מִשָנָה תִּשָלִיחַ וקרן לְנְגָּש וְנענָה תַצְמִיח * יָגְבר וְכָל אֶשֶר יעשֶה ְצָלִיחַ * והודע כִּי משִיהַ אלהִים הוא וְָלְחְת לעוני כּי רב הוא : ויעבור יי על פּניו נקְרָא | 3 וו אל רחום וחנון ארך אפיכט וְרַכ חַפֶר ְאָמַת ג נצר חָסֶר לאלפים נשא עין ופָשע ְחַטָאָרק ונקה : וסלחת לטנו ּלְחַטָאתָנוּ ונחלתנו : אנש אִמונָה אָבְדוּ + בָּאים בּכחַ מַעְשִיהֶם גּוְרִים לעמור בּפרץ < הוחים את הַגורות : היו לָנוּ לְחוּמַה וּלְמְהַסָה ביס זעם : זועָבִים פירוש משככיס אף בְּלַחשַם | חמה עצרו בְשועם : טָרֶם קראוך ענִיתֶם * לרעם לעתור וּלְרְצות . כּאָב רַחַמְתּ לְמַעָנֶם + לא השיבות פָּנִיהָס ריקכס : מרוב שנינו אָבַדְנוּם - נאָספו מַנוּ ּחַטָאִינו סָעו המה למנוחות * שבו אותְנו לאנְחור? : פס גוררי שי צומְתןּ משיבי המה + קמים ּפָרֶץ אין = ראנים לרצותִךּ אפסו : שומטנו בְאַרְבַּע פָּנות + תִרוּפַרק לא מַצִנוּ : שבנו אֶלִיך בְּבְשָר פּנִינוּ * לשתרךף אל בְּעַת ְלְיחְתָנוּ אל מְלַ יישב על כְּפָא רחמים וְמְִנְהָ בחסירוּת * מוחָל עונוּרת עמו ' מעביר באשון | ראשון > מַרִבָה מְחִילָה לחטאיס - וּסְלִיחָה לפושעיס ' עשה צרקות עס כ- בָּשֶר רוח - לא כרונתס לְהכז גומל" אל הוּרְתַנו לומוי מדות שלש עשרה =זפור לָנוּ היוס בּרית | שלש עְשָרָה + מו שהודעת לְענִיו מִקְרֶם * וְכן כָּתוּב בתורְתף * וורר

סליחות

דעונ שפלנוּ עד עִפֶר : רחוס כַּך היא מַדּתְנוּ * קשי עירף וּמַמָרִים אנְחנוּ: צעקנו בַפִנוּ חַטָאנוּ* פתַלְתול וְעִקש לְבָּנוּ: שְליון ְחְמִיף מִשַלֶם * סְלִיחָה עַמִף היא : נחס על הֶרְעה * מטה בלפי חִסר : לא תתעלם בּעתות בְּאֶל * כִּי בְצָרֶר נְרולֶה אַנְחנו : יוּדַע לְעָנִיהכל* טוּבְף וְהַסרּף עַמָנוּ : חָתום = פי שָמן יכוי כעפ הו ר'ח ח' אל השטן יער) ול ישן לינ ְעום בו ודום * ויַעַמוד מָלִיץ פשון טוב לְצַדקנוּ : הוצת יר יָשְרָנוּ: דִּרְכִיף רחום וחנון גַּדִּית לְְאֶמַן ית : בְּבקָשו אָז מִלְפָנִיף * אַמונְתֶך הודעתָּ לו : = 5 פין עבור יי על פַּני ְִרָא וי וי אל בחום חנו וָרֶ יכז וב

.

חסָד וְאִמַת : נצַר חַסַר לְאלְפִיס נשא עין וַפַשע וְחַטָּאָרה

קה : וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונְחַלְתנוּ :

אלהָינוּ ואלהַי אבותינוּ אל תעש עמנו כַּרֶה * תאחָז ירף

ַּמִשְפָט : בְּבוּא תוכְחָה נְנְף * שָמָנוּ מספְרֶף אל תמח : נשְתף לתקור מופָר * כְחִמִיף קדמו רֶגְזף : רלות מַעָשִיכז בָּשוָרף * 9" רייר קְרָב צֶרָק מְאַלָיף : הונ פי אמיני בזעקנו לך * צו ישועתנו בְּמַפגִיע + ותשיב שבות אַתָלִי

תֶם * פַתָחַיו רַאֶח כִּי שְמָמוּ : זְכורנָאמתּ ' עדות לא תַשָכַח

מִפִי זֶרְעו : חוּתֶם תעדה תִּתִּיר- סורף שִים בְּלְטוּדִיִטַבּוּר

סג הסהר * (פנחדרי נדולת שבלשכת הגזית בטבורוּ של עולם יושבים

בענול כרמגת חצי לבנה) נא אל יחסר המגז סנהררי קטנה של כ"ג

שהס שליש של ב"ר חגדול כמו מזג. הוון שהוא תלתא המרא) ה דע את

אשֶר ירעוף * מַגָּר אֶרז הגוי אשֶר לא ידעוף : כִּי תשיב | ְבְצְרון * לְכורים אִסרִי הַתְִָּה :

סליחות יב

אנָא > אֶלְהִינו ואלְתִי אָבותנוּ תָּבא לְפָנִי תִפַלְתנוְּאָ

הִתְעַלֶּם מַתִחִנָּתְנו שָאִין אָנוּ עִיפָנִים ושי ערף לומר לְפָנִיךָ יי אֶקְהִינו וָאלהִי אבותינוּ צדיקים אַנְחַנוּולַא חֶטַאנוּ אבל חטַאנוּ אנחנו וְאַבְתְוּי אֶשַמְנוּ' בדנו גְִַנוּדּבְרְנו דופי ולֶשון הרע * העונו * והרשענו -זרנוּ: חמפנו * טפלְנו שקר * יעצנו עצות רעות * כְּּבְנוּ ‏ לְצָנוּ - לוצצנוּז מררנו* ַרִינוּ + נְאִצְנוּ ' נְאפְנוּ * נשְבַענוּ לשוא ולשקר * סָרְרְנוּ * עיינ * פָּשָעְנוּ * צֶרְרְנוּ * קשינוּ עורף * רְשעָנוּ * שָחַתְנּ * תעבנוּ * תע ותְטתַענוּ * וְסַרְנוּ ממִצורתזיף וממשפטיף הַטוּבִיס ולא שָוָה לָנוּי - צַרִיק 2 - הבָּא עלינו כ אֶשְמְנוּ מִבֶּר .עס * בושנו - גו /-. מִמָנו משוש * דוח לְכָנוּ בהטאינו + הַחִבַרי אוינו : ונפרערה פארנו ' ובור" מקהשנו : חַרֶב בעוננו ' טירתני התה לשמה 1 יפי אַדְמְתְנו לוַרִיכס * כחנו לנכרוכט